Regulamin Przedszkola

Regulamin Przedszkola nr 16

Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo-opiekuńczą i realizuje zadania zawarte w statucie przedszkola.

 1. Przedszkole zapewnia
  • Wszechstronne wychowanie i przygotowanie do nauki w przedszkole
  • Pomoc rodzicom pracującym w zakresie opieki wychowawczej nad dziećmi w wieku od 3 lat do rozpoczęcia nauki w szkole.
 2. Do zadań przedszkola należy w szczególności
  • Ochrona zdrowia i rozwijanie sprawności fizycznej dziecka
  • Kierowanie poznawaniem przez dziecko otaczającej rzeczywistości i wyrabianie umiejętności zachowania się w kontaktach z ludźmi i światem przyrody
  • Rozwijanie myślenia, sprawności technicznej i wrażliwości estetycznej dziecka
  • Zadania te realizuje i spełnia przedszkole, realizując program wychowania w przedszkolu zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i przyjęty do realizacji uchwały Rady Pedagogicznej
  • Personel przedszkola zapewnia dziecku życzliwe podmiotowe traktowanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
 3. Obowiązki rodziców
  W celu jednolitego oddziaływania wychowawczego przedszkola i domu na dziecko należy:

  • Interesować się pracą przedszkola a w tym celu:
  1. brać czynny udział w ogólnych i oddziałowych zebraniach rodziców
  2. zapoznawać się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczonych w przedszkolnym „kąciku rodziców”
  3. systematycznie uzupełniać wiadomości dotyczące wychowania dzieci poprzez czytanie wskazanej przez nauczycieli lektury i uczestniczenie w organizowanych prelekcjach.
  • W ramach ustalonych przez Radę Rodziców oraz ogół rodziców pomagać w ulepszeniu warunków pracy przedszkola oraz włączać się do realizacji planu pracy Rady Rodziców
  • Ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków
  • Przestrzegać rozkładu dnia w przedszkolu i zarządzeń dyrektora przedszkola:
  1. punktualnie i systematycznie przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola
  2. przedstawiać na początku roku szkolnego zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może chodzić do przedszkola (dziecko nowo przyjęte)
  3. o nieobecności dziecka w przedszkolu powyżej 5 dni rodzice zobowiązani są zawiadomić dyrektora przedszkola w formie pisemnej lub ustnej
  4. dbać o estetyczny wygląd dziecka, ubiór nie może krępować dziecku ruchów i utrudniać udziału w różnorodnych zajęciach
  • Ponadto rodzice są zobowiązani uiszczać z góry ustaloną odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu w terminie do 10-go każdego miesiąca w miejscach ustalonych przez dyrektora przedszkola. Stawkę odpłatności ustala się zgonie z paragrafem 4, p.4 statutu.
  • W przypadku zalegania rodziców z opłatą przez okres przekraczający 2 miesiące, dyrektor placówki skreśla dziecko z ewidencji i wszczyna postępowanie windykacyjne.
 4. Uprawienia rodziców
  • Rodzice mają prawo zgłaszać uwagi oraz propozycje dotyczące usprawnienia pracy przedszkola bezpośrednio dyrektorowi lub nauczycielom w uzgodnionych dniach i godzinach. W tym też czasie będą udzielane indywidualne informacje o rozwoju dziecka oraz jego pozycji w grupie rówieśników.
  • Można też wnioski, względnie uwagi kierować korespondencyjnie. Rodzice mają prawo wnioskować w sprawach tworzenia warunków materialnych przedszkola, mają prawo poznawać zadania wynikające z rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale i włączać się do realizacji tych zadań.
  • W sprawach spornych rodzice mają prawo odwołać się do organu prowadzącego przedszkole, którym jest Miasto Koszalin.
  • Ustaleń zawartych w regulaminie należy przestrzegać, co może pomóc w sprawnym funkcjonowaniu przedszkola i pogłębi współpracę rodziców dzieci, których dobro jest naszą wspólną sprawą.