Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

Kornela Makuszyńskiego 9
75-442 Koszalin
tel. 94 345 26 16

Regulamin Przedszkola nr 16

 

 

Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo-opiekuńczą i realizuje zadania zawarte w statucie przedszkola.

1. Przedszkole zapewnia

2. Do zadań przedszkola należy w szczególności

3. Obowiązki rodziców
W celu jednolitego oddziaływania wychowawczego przedszkola i domu na dziecko należy:

  1. brać czynny udział w ogólnych i oddziałowych zebraniach rodziców
  2. zapoznawać się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczonych w przedszkolnym „kąciku rodziców”
  3. systematycznie uzupełniać wiadomości dotyczące wychowania dzieci poprzez czytanie wskazanej przez nauczycieli lektury i uczestniczenie w organizowanych prelekcjach.
  1. punktualnie i systematycznie przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola
  2. przedstawiać na początku roku szkolnego zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może chodzić do przedszkola (dziecko nowo przyjęte)
  3. o nieobecności dziecka w przedszkolu powyżej 5 dni rodzice zobowiązani są zawiadomić dyrektora przedszkola w formie pisemnej lub ustnej
  4. dbać o estetyczny wygląd dziecka, ubiór nie może krępować dziecku ruchów i utrudniać udziału w różnorodnych zajęciach

4. Uprawienia rodziców