Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

Kornela Makuszyńskiego 9
75-442 Koszalin
tel. 94 345 26 16

Zasady opłat

Zasady odpłatności za przedszkole
prowadzone przez Gminę Miasto Koszalin

Podstawa prawna:

 1.  Uchwała nr XXVI/361/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 grudnia 2016 roku. w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez dzieci w wieku do lat 5 z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin.
 1. Opłata za przedszkole składa się z 2 rodzajów opłat:
  a) ze świadczeń przedszkola, tj. dodatkowych świadczeń opiekuńczo-wychowawczych wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego (1,00 zł. za godzinę)
  b) z wyżywienia (6,20 zł)
 2. Wysokość opłaty ustala się po zakończeniu miesiąca za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu przez przemnożenie stawki godzinowej oraz łącznej liczby godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń.
 3. Podstawą naliczenia opłaty jest dzienny łączny czas pobytu dziecka w przedszkolu przed godz. 800 i po godz. 1300.  Wysokość stawki godzinowej wynosi 1,00 zł.
 4. Wysokość opłaty za wyżywienie ustalana jest przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym i ogłaszana w sposób zwyczajowo przyjęty w przedszkolu. Stawka żywieniowa obejmuje wyłącznie koszty surowców użytych do przygotowania posiłków i wynosi 6,20 zł.
 5. Opłata za korzystanie przez dziecko z wyżywienia płatna jest z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko korzystało z wyżywienia i ustalana jest, jako iloczyn stawki żywieniowej oraz liczby dni w których dziecko było obecne w przedszkolu.
 6. Opłata za przedszkole płatna jest z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko korzystało ze świadczeń.
 7. Opłaty za przedszkole należy wnosić przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola rachunek bankowy, tj. indywidualne konto dziecka.
 8. Za opóźnienie we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości.
 9. W przypadku utrzymania się zaległości finansowych względem przedszkola powyżej 1 miesiąca, dyrektor przedszkola zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia oraz skreślenia dziecka z listy przyjętych do przedszkola.

K.M


uchwała w sprawie wysokości opłat za p-le