Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

ul. Szenwalda 9
75-442 koszalin
tel. 94 345 26 16

займы онлайн на карту с плохой кредитной историей

Zasady opłat

Zasady odpłatności za przedszkole
prowadzone przez Gminę Miasto Koszalin

 

Podstawa prawna:

 1. Zasady odpłatności za świadczenia w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu określa Uchwała nr XXVI/361/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin z późniejszymi zmianami oraz ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.
 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013 r.) – „Ustawa przedszkolna”
 
 1. Opłata za przedszkole składa się z 2 rodzajów opłat:
  a) ze świadczeń przedszkola, tj. dodatkowych świadczeń opiekuńczo-wychowawczych wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego (1,00 zł. za godzinę)
  b) z wyżywienia (6,20 zł)
 2. Wysokość opłaty ustala się po zakończeniu miesiąca za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu przez przemnożenie stawki godzinowej oraz łącznej liczby godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń.
 3. Podstawą naliczenia opłaty jest dzienny łączny czas pobytu dziecka w przedszkolu przed godz. 800 i po godz. 1300.  Wysokość stawki godzinowej wynosi 1,00 zł.
 4. Wysokość opłaty za wyżywienie ustalana jest przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym i ogłaszana w sposób zwyczajowo przyjęty w przedszkolu. Stawka żywieniowa obejmuje wyłącznie koszty surowców użytych do przygotowania posiłków i wynosi 6,20 zł.
 5. Opłata za korzystanie przez dziecko z wyżywienia płatna jest z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko korzystało z wyżywienia i ustalana jest, jako iloczyn stawki żywieniowej oraz liczby dni w których dziecko było obecne w przedszkolu.
 6. Opłata za przedszkole płatna jest z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko korzystało ze świadczeń.
 7. Opłaty za przedszkole należy wnosić przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola rachunek bankowy, tj. indywidualne konto dziecka.
 8. Za opóźnienie we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości.
 9. W przypadku utrzymania się zaległości finansowych względem przedszkola powyżej 1 miesiąca, dyrektor przedszkola zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia oraz skreślenia dziecka z listy przyjętych do przedszkola.

K.M


uchwała w sprawie wysokości opłat za p-le