Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

ul. Szenwalda 9
75-442 koszalin
tel. 94 345 26 16

O Przedszkolu

Przedszkole Nr 16 zostało powołane do życia 08.09.1975 roku w oparciu o akt założycielski decyzją Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta w Koszalinie. Jest placówką publiczną prowadzoną przez Miasto Koszalin.

Budynek przedszkola zlokalizowany jest przy ulicy Szenwalda 9 na osiedlu Wańkowicza pośród współczesnej architektury miasta Koszalina.

Atutem placówki jest umiejscowienie jej pośród zielonej przestrzeni otaczającego parku.

Przedszkole posiada sześć sal dydaktycznych, salę rytmiczną, salę logopedyczną oraz ogród przedszkolny z małym amfiteatrem.

Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 do 16:30.

Obecnie liczy sześć oddziałów, a swoją opieką i edukacją obejmuje dzieci 3-6 letnie. Przedszkole dysponuje 120 miejscami.

Dyrektorem przedszkola jest pani mgr Agnieszka Krawczak.

Wicedyrektorem jest pani mgr Anna Kowalska.

Grono pedagogiczne przedszkola liczy dwanaście osób, w tym dyrektor przedszkola. Dwanaście osób to pracownicy obsługi i administracji. Każdą grupą opiekują się dwie nauczycielki pracujące w systemie zmianowym, pracownik obsługi oraz dodatkowo w grupie dzieci 3-letnich – pomoc nauczyciela.

Przedszkole ma określone priorytety wychowawcze. Na pierwszym miejscu stoi podmiotowość i dobro dziecka, jego wszechstronny rozwój i właściwe przygotowanie do nauki w szkole. W przedszkolu odbywa się wiele imprez i uroczystości z udziałem rodziców, a także działa Rada Rodziców, która zgodnie ze statutem wspiera zarządzanie placówką.

W placówce organizowane są ciekawe zajęcia dodatkowe, które stanowią ofertę przedszkola zgodnie z zainteresowaniami dzieci i oczekiwaniami rodziców:

Nasze przedszkole realizuje programy nauczania dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola oraz programy ogólnopolskie:

Dzieci biorą także udział  w wielu akcjach charytatywnych, ekologicznych i promujących pozytywne zachowania np.: „Góra Grosza”, „Ekołowca”, „Bateryjka”, „Zbiórka kasztanów”,  Sprzątanie Świata, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Cała Polska czyta dzieciom”.

W czerwcu 2007 roku nasze przedszkole zdobyło międzynarodowy certyfikat jakości „Partnerskie Przedszkole”.

W naszym przedszkolu chcemy wychować człowieka otwartego na świat, zaradnego, przedsiębiorczego, optymistycznego, umiejącego znaleźć w nim swoje miejsce. Radzącego sobie z niepowodzeniami, rozwiniętego intelektualnie, aktywnego członka rodziny i społeczeństwa. Chcemy wychować Europejczyka świadomego własnych narodowych korzeni i kierującego się ideą respektowania praw człowieka.

W każdej grupie w przedszkolu znajdują się kąciki dziecięcej aktywności, które mobilizują dzieci do współdziałania ze sobą, wzbogacają język, dają szanse lepszego wzajemnego poznania się dzieci, umożliwiają nauczycielowi obserwacje dzieci w nowych sytuacjach, często przeniesionych z rodzinnego domu. Pomieszczenia są estetyczne i funkcjonalnie urządzone, dostosowane do wieku i potrzeb dzieci. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, w szczególności do: właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania, ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej, poszanowaniu jego godności osobistej, poszanowaniu własności, opieki i ochrony, partnerskiej rozmowy na każdy temat, akceptacji jego osoby.

Rodzice naszych dzieci są naszymi partnerami, bardzo aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola, są współorganizatorami imprez przedszkolnych i okolicznościowych. Integrują się z personelem przedszkola w Klubie Rodzica.

Kadra pedagogiczna dąży do podniesienia jakości swojej pracy i pracy przedszkola. Opracowuje i realizuje programy własne i innowacje pedagogiczne.  Zdobywa kolejne stopnie awansu zawodowego. Wzbogaca swoją wiedzę poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Dba o wszechstronny rozwój dziecka, jego indywidualność, aktywność i wrodzone predyspozycje. Rozwija talenty dzieci poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych, kół zainteresowań nowatorskimi metodami nauczania. Wspiera rodziców w wychowaniu dzieci.