Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

Kornela Makuszyńskiego 9
75-442 Koszalin
tel. 94 345 26 16

PSZCZÓŁKI

Grupa 3
(6-latki)


Nauczyciele pracujący w grupie Pszczółki:

mgr Magdalena Ochenkowska
(wychowawca)

mgr Iwona Świrska

Pomoc nauczyciela:

Grażyna Olejarz


ZADANIA
DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-
OPIEKUŃCZE

Czerwiec 2018

 

Tematy kompleksowe:

 1. W dziecięcej Krainie
 2. Życie na wsi
 3. Piknik Rodziny
 4. Wkrótce wakacje

 

 1. Kształtowanie postawy szacunku dla wszystkich ludzi.
 2. Wzbogacanie wiadomości na temat życia ludzi w różnych miejscach na świecie.
 3. Doskonalenie umiejętności redagowania ustnych wypowiedzi na podany temat.
 4. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej – swobodna interpretacja ruchowa muzyki w tańcu.
 5. Kształtowanie postawy współpracy i wzajemnego zaufania w grupie.
 6. Wzbogacanie wiadomości na temat życia ludzi na różnych kontynentach.
 7. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości muzycznej – swobodna improwizacja ruchowa w tańcu.
 8. Kształcenie umiejętności prowadzenia rozmowy (na temat różnic występujących między ludźmi na świecie: różnego koloru skóry, języka, którym się posługują, zwyczajów, kultury) i uważnego słuchania wypowiedzi innych.
 9. Rozwijanie wrażliwości muzycznej -prezentacja i nauka piosenki, zabawy ruchowe przy muzyce.
 10. Doskonalenie umiejętności liczenia.
 11. Kształcenie umiejętności klasyfikowania według określonego kryterium.
 12. Kształcenie umiejętności układania zadań do ilustracji.
 13. Obserwowanie zmian w przyrodzie – wycieczka do parku.
 14. Rozwijanie umiejętności dzielenia się swoimi spostrzeżeniami
  i wrażeniami na podstawie zaobserwowanych zmian.
 15. Kształcenie umiejętności prowadzenia rozmowy (na temat zmian zachodzących w środowisku w lecie) i uważnego słuchania wypowiedzi innych.
 16. Poznawanie utworów literatury dziecięcej związanych z tematem zajęć.
 17. Kształtowanie pojęcia liczby naturalnej w aspekcie głównym
  i porządkowym.
 18. Kształcenie umiejętności układania i rozwiązywania zadań.
 19. Rozwijanie rozumienia rytmicznej organizacji czasu.
 20. Estetyczne wykonywanie pracy plastycznej.
 21. Prezentacja literatury dziecięcej związanej z tematem zajęć.
 22. Obserwacja przyrody latem – wycieczka na łąkę.
 23. Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich spostrzeżeń
  i wrażeń.
 24. Rozpoznawanie głosów zwierząt, które można spotkać w gospodarstwie.
 25. Kształtowanie postawy poszanowania środowiska.
 26. Doskonalenie umiejętności liczenia w znanym zakresie.
 27. Wycieczka do ogrodu lub prezentacja ilustracji przedstawiających pracę ogrodnika.
 28. Kształcenie umiejętności prowadzenia rozmowy (na temat roli ojca w rodzinie) i uważnego słuchania wypowiedzi innych.
 29. Doskonalenie umiejętności redagowania wypowiedzi na podany temat.
 30. Rozwijanie wrażliwości muzycznej – nauka piosenki związanej z tematem dnia.
 31. Estetyczne wykonywanie pracy plastyczno-technicznej.
 32. Kształcenie umiejętności konstruowania opowiadań na podstawie historyjek obrazkowych.
 33. Próby dokonywania pomiaru ilości płynu w naczyniach różnej wielkości.
 34. Rozwijanie sprawności manualnej i wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się narzędziami – konstruowanie latawca.
 35. Wzbogacanie wiadomości na temat różnych środków lokomocji.
 36. Wdrażanie do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania sięw miejscach publicznych.
 37. Rozpoznawanie różnych zagrożeń (stwarzanych przez niebezpieczne rośliny, dzikie zwierzęta, ze strony nieznajomych osób itp.).
 38. Wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po drogach: jazda na rowerze, biegi, spacery.

 


KĄCIK RODZICA
warto przeczytać

Artykuł pt. Spędzanie czasu na świeżym powietrzu? (25.02.2018r.)

 

Wiele osób mylnie sądzi, że jeśli uchroni swoje dziecko przed deszczem i zimnem to ich syn/córka będzie zdrowsza. Częste przebywanie na świeżym powietrzu zwiększa odporność organizmu. Hartowanie organizmu to podstawowa zasada, która powinna  dominować w przeciwdziałaniu chorobom i zwiększaniu odporności.

Powietrze to jeden z naturalnych czynników, które ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju dziecka. Naszym zadaniem jest przyzwyczajenie dzieci do przebywania na świeżym powietrzu bez względu na porę roku.

Korzystanie z powietrza i słońca to podstawowy warunek higieny układu oddechowego i krążenia.  .

Zabawy na świeżym powietrzu sprzyjają nie tylko rozwojowi ruchowemu, ale także uodparniają na choroby. Dziecko powinno przebywać na świeżym powietrzu niezależnie od pory roku. Ważne jest, aby było dobrze ubrane. Strój powinien być dostosowany do aktualnych warunków atmosferycznych. Nie może się przeziębić, ani przegrzać. W ten sposób na pewno uchroni się przed chorobą.

Dzieci pozbawione możliwości przebywania na powietrzu nie mogą się prawidłowo rozwijać. Najważniejszym zadaniem wychowawczym jest przyzwyczajenie dzieci do przebywania na powietrzu bez względu na pogodę. Jedynie deszcz, silny wiatr i mróz uniemożliwia przebywanie dzieci na powietrzu.

Każda pora stwarza inne możliwości przebywania na świeżym powietrzu. Zawsze należy uwzględniać warunki atmosferyczne, teren, ubranie dzieci, odpowiedni dobór zabaw i ćwiczeń.

Podczas dni upalnych należy wdrażać dzieci do właściwego zachowania. Dążyć trzeba do przyzwyczajania dzieci do zmiany miejsc zabaw w ogrodzie przedszkolnym i chronienia się w cień, do zaspokojenia pragnienia. Dzieci starsze powinny wiedzieć, że słońce może być powodem zasłabnięcia, bólu głowy, i że wtedy należy ochłodzić ciało wodą, pozostawać w cieniu, osłaniać głowę przez noszenie czapki, kapelusika lub chusteczki.

Zabawy i ćwiczenia na powietrzu zimą mają wielką wartość zdrowotną, hartują i usprawniają. Zachęcając dzieci do ruchu i wysiłku musimy pamiętać by był on dostosowany do temperatury i odpowiednio regulowany: bardziej żywy
i rozgrzewający na początku.

Spacery stanowią jedną z form realizowania zadań wychowania zdrowotnego. Wycieczki natomiast wynikają z treści programowych dotyczących poznania przez dziecko otaczającej rzeczywistości przyrodniczej i techniki oraz kształtowania tą drogą postaw emocjonalnych i społeczno – moralnych. Spacer, wycieczka, zabawy sportowe są wydarzeniami zwykle oczekiwanymi z radością, jej przebieg nie może zawieść oczekiwań dzieci. Należy starać się aby atmosfera w czasie trwania tych form pracy z dziećmi była radosna, dawała poczucie swobody i zadowolenia. Wartość spacerów, wycieczek, zabaw sportowych polega na tym, że dzieci będą przebywały przez dłuższy czas na powietrzu w dobrych warunkach klimatycznych, co przyczyni się do odprężenia psychicznego i fizycznego. W czasie ich trwania łączy dzieci wspólne radosne przeżycie, co sprawia, że wytwarza się przyjemna atmosfera ułatwiająca kontakty, wyzwalająca serdeczność i koleżeńskość, dzieci chętnie sobie pomagają.

 

 

Artykuł pt. „Internet w życiu dziecka”

 

W dzisiejszym świecie obcowanie ze sprzętem multimedialnym jest codziennością. Komputer tak jak i telewizja jest wspaniałym środkiem informacji i wiedzy o świecie. Obecny postęp technologiczny wymaga choć w podstawowym stopniu znajomości tej dziedziny. Internet to nieskończone źródło wiedzy, bez którego często trudno nam żyć.

Wiele artykułów rozpisuje się na temat negatywnego wpływu Internetu i środków multimedialnych na rozwój młodego pokolenia. Internet w rękach dziecka postrzegany jest przez wielu jako zagrożenie.

Bardzo często nasze pociechy nie są uczone przez dorosłych  właściwego wykorzystywania komputera i środków multimedialnych. Media te zastępują czas, który powinien być spędzony w gronie rodzinnym. Wszystko byłoby dobrze, gdybyśmy umieli korzystać z tych dobrodziejstw w sposób mądry i przemyślany.

Jeśli czerpiemy z zasobów cywilizacji w sposób umiejętny – przyniosą nam one korzyść. Tak samo jest z Internetem, jeżeli jest kontrolowany i właściwie dawkowany, może być potężnym narzędziem edukacyjnym, niekończącym się źródłem wiedzy oraz możliwości rozwoju intelektualnego. Liczne gry edukacyjne, które rozwijają między innymi: percepcję wzrokowo- ruchową, kreatywność, pomysłowość, inwencję twórczą, pozytywnie wpłyną na rozwój dziecka. Na rynku jest szereg programów do nauki języków obcych, które pozwolą prawidłowo rozwinąć horyzonty u młodych ludzi.

W Internecie są programy oraz strony przydatne w terapii logopedycznej z których bardzo często korzystam.  Mądrze korzystajmy z dobrodziejstw technologicznych i  uczmy korzystać z nich  nasze dzieci.

 

 

 

Opracowała mgr Magdalena Ochenkowska

Nauczyciel mianowany

Przedszkole 16 w Koszalinie