Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

ul. Szenwalda 9
75-442 koszalin
tel. 94 345 26 16

MRÓWKI

 

Grupa 4
(5-latki)
 


Nauczyciele pracujący w grupie Mrówki:

mgr Marzena Szpak
(wychowawca)

mgr Patrycja Szymoniak

mgr Magdalena Ochenkowska

Pomoc nauczyciela:

Wanda Lichmańska


 ZADANIA
DYDAKTYCZO-WYCHOWAWCZO-
OPIEKUŃCZE

 

Marzec 2017

 1. „Poznajemy różne zawody”przypomnienie nazw i podstawowych czynności wybranych zawodów, nabywanie umiejętności identyfikowania przedmiotów z danym zawodem; utrwalanie wiadomości na temat zawodów
  o ważnym znaczeniu społecznym: strażaka, policjanta, ratownika medycznego, lekarza pogotowia – utrwalanie numerów telefonów alarmowych, praktyczne ćwiczenia w stosowaniu zasad powiadamiania służb ratunkowych; ćwiczenia w analizie i syntezie głoskowej wyrazów; doskonalenie umiejętności klasyfikowania, rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań z wykorzystaniem przedmiotów zastępczych, wyznaczanie wyniku dodawania i odejmowania, doskonalenie umiejętności liczenia; zachęcanie do pozbywania się lęku przed wyrażaniem własnego zdania, które może się różnić od opinii pozostałych uczestników rozmowy.
 2. „Na zakupy – zapoznanie dzieci z historią handlu oraz pieniędzy jako środka płatniczego; rozwijanie zasobu słownictwa o pojęcia związane
  z pieniędzmi; zapoznanie z podstawowymi zasadami handlu i stwarzanie okazji do przeprowadzania transakcji kupna i sprzedaży w formie zabawy; uświadomienie dzieciom wartości pieniędzy i kształtowanie postawy szacunku dla nich; uwrażliwienie na biedę i zachęcanie do niesienia pomocy potrzebującym; organizacja kącika sklepowego – cukierni;
 3. „Słońce coraz mocniej świeci” – poznawanie charakterystycznych cech przedwiośnia i wiosny – wyjaśnianie przysłowia „W marcu jak w garncu”; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat oraz obserwowanych zjawisk; utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązującego w czasie wyjść poza teren placówki oraz uświadamianie konieczności bezwzględnego ich przestrzegania;
 4. „Gramy w teatrze”wprowadzanie dzieci w świat sztuki teatralnej, umożliwienie zdobywania wiedzy i wzbogacenia słownictwa w tym zakresie; rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej; zachęcanie do uczestnictwa
  w zabawach teatralnych, dramowych i pantomimicznych; doskonalenie umiejętności odgrywania ról i posługiwania się rekwizytami w zabawach inscenizowanych, przełamywanie nieśmiałości, zwracanie uwagi na poprawną intonację i artykulację; doskonalenie umiejętności liczenia, numerowania i prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi;
 5. „Podaj łapę”wzbogacanie wiedzy na temat życia zwierząt domowych, kształtowanie postaw humanitarnych w stosunku do zwierząt, inspirowanie do kreatywnych działań; kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt, wdrażanie do słuchania dłuższych opowiadań i oceniania postępowania bohaterów; rozumienie przyczyn i skutków przedstawianych w historyjce obrazkowej; nabycie praktycznej umiejętności zachowania się w przypadku ataku psa.

Wiersz

Piosenka

Bałwanki drogą szły,

bałwanków było trzy.

Płakały, narzekały,

łzy z oczu ocierały,

łzy z oczu ocierały.

 

„Ach, czas nam w drogę, czas!

Już wiosna goni nas.

Choć się uśmiecha ładnie,

kożuszki nam ukradnie!

kożuszki nam ukradnie!”.

 

I przyszedł nocą dziś

puszysty, biały miś.

I zabrał trzy bałwanki

na wielkie srebrne sanki,

na wielkie srebrne sanki.

 

I w taki kraj je wiózł,

gdzie śnieg, i wiatr, i mróz.

Gdzie sroga zima biała

ma z lodu srebrny pałac,

ma z lodu srebrny pałac.