Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

ul. Szenwalda 9
75-442 koszalin
tel. 94 345 26 16

MOTYLKI

grupa 2
(3-4 latki)


Nauczyciele pracujący na grupie:

 mgr Krystyna Madera
(wychowawca)

mgr Paulina Biskup

Pomoc nauczyciela:

Jolanta Wierzbińska


 

 


 ZADANIA
DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-
OPIEKUŃCZE

 

LUTY 2017

Krąg tematyczny: jest woda – jest życie
• Poznaje uproszony schemat obiegu wody w przyrodzie.
• Uczestniczy w zabawach badawczych i poznaje właściwości wody.
• Zgodnie współtworzy zbiorową pracę plastyczną.
• Wie, jakie znaczenie ma woda dla człowieka, roślin i zwierząt.
• Uczy się tekstu i melodii i śpiewa piosenkę.
• Zna środowiska wodne i żyjące w nich zwierzęta.
• Klasyfikuje pojazdy ze względu na obszar poruszania.

Krąg tematyczny: odpływamy w świat marzeń
• Potrafi ocenić realność i prawdopodobieństwo zdarzeń.
• Formułuje dłuższe wypowiedzi poprawne językowo.
• Przekształca swoje myśli na obraz.
• Przelicza elementy w dostępnym zakresie.
• Przeprowadza doświadczenia i wyciąga wnioski.
• Rozpoznaje i poprawnie nazywa figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

Krąg tematyczny: bezpieczne ferie zimowe
• Rozpoznawanie i nazywanie zimowych dyscyplin sportowych.
• Kształcenie umiejętności pracy w grupie – przeprowadzanie doświadczeń.
• Rozwijanie sprawności grafomotorycznej – pisanie po śladzie.
• Kształtowanie wyobraźni i umiejętności inscenizacji utworów literackich.
• Kształcenie umiejętności ilustrowania muzyki ruchem.
• Wyrabianie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała (ćwiczenia gimnastyczne).

Krąg tematyczny: kolory i dźwięki wody
• Rozpoznaje, nazywa i naśladuje dźwięki wody.
• Uczy się wiersza na pamięć, dostosowuje ton głosu do charakteru utworu.
• Gra na samodzielnie wykonanych instrumentach perkusyjnych.
• Przelicza w zakresie od 1 do 6. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
• Poznaje nową technikę plastyczną – „mokre w mokrym”.
• Dostrzega rytm i potrafi go kontynuować.

Krąg tematyczny: w krainie baniek mydlanych
• Wie, jak powstają bańki mydlane.
• Stopniuje przymiotniki określające wysokość.
• Rozumie znaczenie higieny w życiu człowieka.
• Samodzielnie i prawidłowo korzysta z przyborów higienicznych.
• Zna zasady bezpieczeństwa w czasie korzystania ze środków chemicznych.
• Przelicza i ustala równoliczność zbiorów.


piosenka
„Zła zima”

Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
Szczypie w nosy, szczypie w uszy
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,
Wichrem w polu gna!
Nasza zima zła!

Hu! Hu1 Ha! Nasza zima zła!
Płachta na niej długa, biała,
W ręku gałąź oszroniała,
A na plecach drwa…
Nasza zima zła!

 Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
A my jej się nie boimy,
Dalej śnieżkiem w plecy zimy,
Niech pamiątkę ma!
Nasza zima zła!

 

wiersz
My się chłodu nie boimy”

My się chłodu nie boimy,
podskoczymy, zatańczymy.
Dalej, dalej całą grupą
łap za rączki, kręć się w kółko!
W kotka, w myszkę, przez boisko,
przestraszymy złe wietrzysko.
Niech przed zimnem nikt nie tchórzy,
to wyrośnie zdrów i duży. PAŹDZIERNIK 2016

Krąg tematyczny: guzikowy świat
Dostrzega zmiany atmosferyczne charakterystyczne dla zimy
Określa temperaturę powietrza i poznaje zastosowanie termometru
Klasyfikuje elementy według podanej kategorii i potrafi uzasadnić swój wybór
Dokonuje pomiarów długości, stosuje określenia: długi, dłuższy, najdłuższy
Wie, jak zapobiegać chorobom, i rozumie konieczność poddawania się leczeniu
Przelicza elementy w zakresie 5

Krąg tematyczny: opiekunowie zwierząt
Zna warunki potrzebne do życia zwierzętom domowym
Prowadzi obserwacje przyrodnicze
Zna wybrane gatunki ptaków zimujących w Polsce i wie, jak pomagać im w czasie zimy
Poznaje sposoby przystosowania do zimy wybranych zwierząt
Uczy się przestrzegać reguł współżycie w grupie i przeżywać sukcesy i porażki
Przelicza elementy w zbiorach i porównuje ich liczebność

Krąg tematyczny: rozświetlona choinka
Dostrzega piękno świątecznych dekoracji i uczestniczy w ozdabianiu sali
Słucha utworu literackiego i wypowiada się na jego temat
Porównuje i grupuje przedmioty ze względu na dwie cechy
Opowiada o swojej rodzinie
Poznaje regionalną sztukę świąteczną

Krąg tematyczny: w drodze do gwiazd
Poznaje tradycje noworoczne
Poznaje urządzenia do odmierzania czasu
Uczy się nazw dni tygodnia i poznaje nazwy miesięcy
Oddaje nastrój utworu muzycznego w pracy plastycznej
Poznaje pojęcia: przestrzeń kosmiczna i Układ Słoneczny
Dostrzega żartobliwą wymowę utworu literackiego


  

Piosenka

Gdy w pokoju wyrośnie choinka,
Łańcuszkami, bombkami zaświeci.

Ref. To znaczy, że już Święta,
Że już blisko kolęda,
Że Mikołaj przyjedzie do dzieci.
Hej kolęda, kolęda.

Gdy opłatek już leży na stole,
Pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie.

Ref. To znaczy, że już Święta,
Że już blisko kolęda,
Że Mikołaj przyjedzie do Ciebie.
Hej kolęda, kolęda.

Gdy upieką się słodkie makowce
I głos dzwonka z daleka zawoła.

Ref. To znaczy, że już Święta,
Że już blisko kolęda,
I za drzwiami już stoi Mikołaj.
Hej kolęda, kolęda

 

Wiersz

W grudniu rzadko ptak zaśpiewa
w srebrze stoją wszystkie drzewa.

Naszą rzeczkę po kryjomu,
w nocy lodem okuł mróz.

Sanki wezwał i do domu
z lasu nam choinkę wniósł.