Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

Kornela Makuszyńskiego 9
75-442 Koszalin
tel. 94 345 26 16

MOTYLKI

Grupa 2
(5 latki)


Nauczyciele pracujący w grupie Motylki:

 mgr Edyta Frątczak
(wychowawca)

mgr Bogumiła Kostecka

Pomoc nauczyciela:

Joanna Halasz


ZADANIA
DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-
OPIEKUŃCZE

 Luty 2018

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

Tajemnice wodnego świata

Wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat zwierząt i roślin żyjących w różnych środowiskach wodnych.

Wykorzystuje różne źródła wiedzy w celu zdobycia informacji.

Rozumie konieczność chronienia przyrody i dbania o czystość wód.

Potrafi wskazać na mapie Morze Bałtyckie i główne porty morskie.

Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „s”, doskonali analizę i syntezę głoskową.

Poznaje zapis cyfry „0”, porównuje liczebność zbiorów.

Dostrzega podstawowe prawidłowości dotyczące sposobu życia i rozmnażania wybranych zwierząt środowisk wodnych związane z przynależnością do gatunku.

Poznaje tradycje i zwyczaje ludowe związane z żegnaniem zimy

Sztuka bycia odważnym

Dostrzega różne aspekty i przejawy odwagi w zachowaniu swoim oraz innych.

Wykorzystuje w zabawie różne formy ekspresji: mimikę, ruch, gest, słowo.

Dokonuje oceny postępowania, poprawnie argumentując wyrażane sądy i opinie.

Rozumie, że odwaga zawsze powinna iść w parze z rozwagą.

Poznaje przysłowia ludowe i rozumie ich sens.

Wie, że lęki często wynikają z wyobrażeń i mogą być skutkiem oglądania niewłaściwych filmów

. Kształtuje aktywną postawę w celu przezwyciężenia lęków.

Określa kierunki z punktu widzenia drugiej osoby.

Kolory wiosny

Wymienia cechy charakterystyczne wczesnowiosennej pogody.

Wzbogaca wiedzę i słownictwo dotyczące zjawisk atmosferycznych oraz uczy się w elementarnym zakresie przewidywać pogodę na podstawie obserwacji nieba.

Doskonali umiejętność odczytywania informacji zapisanych symbolicznie oraz podejmuje próby tworzenia własnych znaków i symboli graficznych.

Poznaje rośliny chronione oraz rozumie konieczność przestrzegania zakazu ich zrywania w naturalnym środowisku.

Doskonali umiejętności wokalne i taneczne.

Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki ptaków oraz dostrzega ich pożyteczną rolę dla środowiska.

Potrafi prowadzić planowe obserwacje oraz rejestrować dostrzeżone zmiany i zjawiska.

Wielkanocne tradycje

Dostrzega korzyści z hodowli zwierząt gospodarczych.

Poznaje wytwory sztuki ludowej i podziwia ich piękno.

Odtwarza elementy zdobnicze we własnych pracach plastycznych.

Poznaje zapis liczby „10”, porównuje liczebność zbiorów.

Zna nazwy kolejnych dni tygodnia i uczestniczy w układaniu tygodniowego kalendarza.

Potrafi nakryć do stołu, zwracając uwagę na estetykę i właściwe ustawianie zastawy stołowej.

Wie, jak należy się zachować przy stole podczas uroczystych poczęstunków, przestrzega zasad kultury.

Potrafi poprawnie formułować życzenia wielkanocne, zwracając uwagę na ich indywidualny charakter.

Poznaje wybrane tradycje i zwyczaje wielkanocne oraz odnosi je do własnych doświadczeń z rodzinnego domu.

E.F

 

 

 KĄCIK RODZICA
warto przeczytać

     

Rozwój pięciolatka – 5 dowodów, że przebiega prawidłowo

 

Sprawdź, czy twój pięciolatek rozwija się prawidłowo.

 

Pięciolatek jest sprawny manualnie
Bez problemu je sztućcami, zgniata kartki papieru w kulki, trzyma kredkę, rysuje proste kształty geometryczne, a także:
– nawleka nitkę na igłę z dużym uchem,
– tnie kartkę po narysowanej linii,
– wrzuca 10 koralików do pudełka,
– łapie piłkę z odległości pół metra,
– potrafi pokolorować obrazek zachowując granice linii (większe kształty),
– potrafi rysować kształty literopodobne i zna kilka liter i cyfr.

 

Pięciolatek umie się skoncentrować
Między 4. a 5. rokiem życia mózg dziecka dojrzewa bardzo szybko, zwiększa się liczba połączeń między neuronami i wzrasta synchronizacja półkul. Dlatego pięcioletnie dziecko:
– potrafi wypowiadać sądy, życzenia, opinie i pytania w sposób zrozumiały,
– posiada umiejętności orientacyjne z własnej perspektywy i z perspektywy kogoś innego (wie, co znaczy, że coś jest pod, nad, obok, przed, z prawej/lewej strony),
– rozumie proste symbole: niektóre znaki drogowe, strzałkę prowadzącą do wyjścia, symbol toalety,
– pamięta elementy obrazka, któremu się przyglądał,
– słucha poleceń,
– powtarza słowa piosenki (po zdaniu).

 

 Pięciolatek współpracuje w grupie
Pięciolatek nie potrzebuje już cały czas zwracać na siebie uwagi, potrafi nie tylko bawić się z kolegami, ale i współpracować w grupie (ja pójdę po samochód, a ty przyniesiesz klocki). Ponadto pięcioletni maluch:
– potrafi radzić sobie z wieloma negatywnymi emocjami (nie płacze, nie bije kolegów i nie skarży na nich cały czas),
– radzi sobie z rozstaniem,
– nie jest bierne, przejawia inicjatywę,
– potrafi poczekać na swoją kolej (choć dość niecierpliwie),
– potrafi się dzielić (zabawką, ciastkami, miejscem itp.).

 

Pięciolatek jest sprawny fizycznie

Dziecko, które skończyło pięć lat nie tylko wstaje i siada bez problemu, wchodzi po schodach, stoi na jednej nodze, ale także:
– trzyma nad głową piłkę przez kilka sekund,
– potrafi przejść 1-2 metry po narysowanej na piasku linii,
– rzuca i łapie piłkę rzuconą z niewielkiej odległości,
– biega, nie przewracając się.

 

Pięciolatek dużo mówi
Nie tylko potrafi zrozumiale wypowiadać swoje sądy, opinie i pytania, ale robi to poprawnie pod względem artykulacyjnym (poprawnie wymawia głoski), fleksyjnym (używa prawidłowych końcówek), składniowym (poprawnie składa zdania).
Ponadto pięcioletnie dziecko:
– rozróżnia dźwięki (słyszy różnicę między podobnymi głoskami: szal-sal, szum-sum itp.)
– rozumie wyrażenia przyimkowe i ich używa (połóż książkę między misia a lalkę),
– rozumie zaimki wskazujące i ich używa (ten chłopiec).

Edyta Frątczak