Pomóc dzieciom
Kształtować ich osobowość,
Budzić zamiłowanie do wolności,
Choćby słońce wolności
Zaświeciło tylko na chwilę"

Przedszkole nr 16 w Koszalinie

Kornela Makuszyńskiego 9
75-442 Koszalin
tel. 94 345 26 16

Druki do pobrania/RODO

Upoważnienie do odbioru dziecka

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Podanie o przyjęcie dziecka_do_przedszkola_zastępczego 2018

RODO

Przedszkole nr 16 z siedzibą w Koszalinie  jest administratorem danych osobowych dzieci do niego uczęszczających, ich rodziców oraz pracowników.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Przedszkolu nr 16  jest Jolanta Kubiak.

Sposoby kontaktu z IOD:

– adres korespondencyjny:

Przedszkole nr 16

Ul. K. Makuszyńskiego

75-442 Koszalin

– adres e-mail:

iod@zeto.koszalin.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA (dot.dziecka)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

– wymienionych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (informacje
o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym dziecka),

– numerów PESEL rodziców (w celu uzyskania bezpłatnego dostępu do systemu iPrzedszkole).

Podanie pozostałych danych osobowych dziecka i rodziców wymienionych w aktach prawnych wskazanych w punkcie 2 jest obligatoryjne.

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA (dot. osoby odbierające dziecko z przedszkola)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że: